تجهیزکاران شرق تجهیزکاران شرق تجهیزکاران شرق تجهیزکاران شرق

افتخارات

1n
4n
6n
9n
11n
14n
2n
5n
16n
8n
12n
17
19
3n
15n
20
10n
13n
18

افتخارات

افتخارات

تجهیزکاران شرق-

تولید کننده تجهیزات اداری و آموزشی- تجهیزات فرودگاهی

تولید کننده تجهیزات فرودگاهی و میزهای نقشه کشی تجهیزات پارکی مانند نیمکت، سطل زباله تجهیزات آموزشی مانند میز، صندلی، نیمکت مدارس،گاوصندوق